nl
Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Artikel 1 | Definities
 1. Semmie Sprekend Spel & Training, ingeschreven bij Kamer van Koophandel Rotterdam  onder nummer 24390026 opdrachtnemer.
 2. Contractant / opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Semmie Sprekend Spel & Training onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst.
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Semmie Sprekend Spel & Training en contractant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)-handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst.
 
Artikel 2 | Werkingssfeer voorwaarden
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij Semmie Sprekend Spel & Training  diensten en/of producten beoogd te leveren c.q. levert aan de contractant.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden, en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 3. Verwijzing door contractant naar zijn algemene voorwaarden wordt door Semmie Sprekend Spel & Training niet aanvaard, tenzij het tegendeel vooraf door Semmie Sprekend Spel & Training schriftelijk is bevestigd.
 
Artikel 3 | Totstandkoming opdracht
 1. Een opdracht komt tot stand wanneer Semmie Sprekend Spel & Training het overeengekomen schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Wijzigingen in de opdracht, daaronder begrepen uitbreiding of inkrimping van reeds opgedragen werkzaamheden, komen op dezelfde wijze tot stand als aangegeven in lid 1 van dit artikel.
 3. In geval van inkrimping is de opdrachtgever verplicht 20% van het resterende (niet uit te voeren) deel van het honorarium te betalen, welke de opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest bij een volledige vervulling van de opdracht.
 
Artikel 4 | Wijziging van de opdracht en meerwerk
 1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
 2. Indien een tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt zal Semmie Sprekend Spel & Training dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
 3. Indien een tussentijdse wijziging in de opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever wordt dit als een aanvullende opdracht beschouwd tegen een gelijk tarief van de oorspronkelijke opdracht.
 4. Bij wijziging van opdracht houdt Semmie Sprekend Spel & Training zich het recht voor, de datum van het volbrengen van de opdracht te wijzigen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid. Door wijziging vervalt in beginsel iedere in de opdrachtbevestiging overeengekomen uiterste termijn.
 
Artikel 5 | Opzegging, ontbinding, opschorting
 1. Indien contractant niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst met Semmie Sprekend Spel & Training mocht voortvloeien, voldoet, alsmede indien faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van contractant wordt aangevraagd of uitgesproken, of tot stillegging of liquidatie van contractant ‘s bedrijf mocht worden besloten, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Semmie Sprekend Spel & Training  het recht de uitvoering van de overeenkomst, voorzover betrekking hebbend op haar verplichtingen, op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, met bepaling in het laatste geval van de voor het in stand gebleven deel van de overeenkomst verschuldigde prijs, zulks ter keuze van Semmie Sprekend Spel & Training, zonder dat Semmie Sprekend Spel & Training tot enige schadevergoeding of nakoming van zijn verplichtingen gehouden is, doch onverminderd de overige aan Semmie Sprekend Spel & Training naar de wet of de overeenkomst toekomende rechten tot vergoeding van kosten, schaden, interessen en/of nakoming van de overeenkomst.
 2. De opdrachtgever kan de opdracht tussentijds beëindigen per aangetekende brief. In dat geval is de opdrachtgever verplicht het honorarium van Semmie Sprekend Spel & Training en de door Semmie Sprekend Spel & Training gemaakte kosten te betalen naar de stand van de werkzaamheden. Bovendien dient de opdrachtgever 20% van het resterende deel van het honorarium te betalen, welke de opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest bij een volledige vervulling van de opdracht.
 3. In genoemde gevallen onder lid 1 en 2 in dit artikel is elke vordering die Semmie Sprekend Spel & Training ten laste van contractant heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar, onder uitsluiting van elk beroep op verrekening. De wettelijke rente is verschuldigd vanaf het moment van verzuim.
Artikel 6 | Wederzijdse algemene verplichtingen
 1. Semmie Sprekend Spel & Training zal de opdracht goed en zorgvuldig naar eigen inzicht uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever naar haar beste weten en verricht haar diensten naar beste kunnen en wetenschap. Semmie Sprekend Spel & Training is hierbij niet gehouden de aanwijzingen van de opdrachtgever te volgen.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Semmie Sprekend Spel & Training ten alle tijden het recht de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever zal Semmie Sprekend Spel & Training tijdig alle informatie, gegevens en beslissingen verstrekken, die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen en te voltooien.
 
Artikel 7 | Tarieven en betaling
 1. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Alle prijzen zijn gesteld exclusief BTW.
 2. Een tussentijdse verhoging van het niveau van de kosten die Semmie Sprekend Spel & Training maakt kan leiden tot noodzaak tot tariefaanpassing en/of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen. De contractant is aan deze  prijswijzigingen gebonden.
 3. Het honorarium en de kosten, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel worden bij declaratie maandelijks in rekening gebracht.
 4. Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan, onder uitsluiting van elk beroep op verrekening.
 5. Na die vervaldatum wordt de wettelijke handelsrente in rekening gebracht, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft kan Semmie Sprekend Spel & Training de verdere uitvoering van haar opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging of voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
 7. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers gezamenlijk en ieder afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.
 8. Eventuele reclames over een factuur dienen binnen tien werkdagen schriftelijk te zijn ingediend bij Semmie Sprekend Spel & Training. De betalingsverplichting van de opdrachtgever wordt hierdoor niet opgeschort.
 
Artikel 8 | Reclame
 1. Contractant kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Semmie Sprekend Spel & Training ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd.
 2. Onder bekwame tijd wordt verstaan acht dagen na dat contractant een gebrek heeft ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken, waarbij hij aan Semmie Sprekend Spel & Training schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.
 3. Ingeval de contractant een gebrek ontdekt heeft en Semmie Sprekend Spel & Training heeft kenbaar gemaakt, stelt contractant Semmie Sprekend Spel & Training in staat het gebrek te herstellen binnen een redelijke termijn.
 4. Contractant verliest elke aanspraak terzake enig gebrek, indien hij niet binnen de hiervoor vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij Semmie Sprekend Spel & Training niet de gelegenheid heeft geboden het gebrek te herstellen.
 
Artikel 9 | Eigendom gegevens en andere middelen
 1. De door Semmie Sprekend Spel & Training geleverde diensten en de uit deze diensten voortvloeiende producten blijven eigendom van Semmie Sprekend Spel & Training totdat Semmie Sprekend Spel & Training volledige betaling heeft ontvangen van al hetgeen contractant uit hoofde van de overeenkomst en nadere schriftelijke afspraken aan Semmie Sprekend Spel & Training is verschuldigd.
 2. Tot dat ogenblik is het contractant niet toegestaan de geleverde producten en diensten, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, geheel of gedeeltelijk te vervreemden, te bezwaren, aan derden te verpanden of in eigendom tot zekerheid over te dragen.
 3. Van elke beslaglegging op de van Semmie Sprekend Spel & Training afkomstige en onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten dient door contractant onmiddellijk aan Semmie Sprekend Spel & Training mededeling te worden gedaan. Contractant zal degene die beslag legt ervan in kennis stellen dat de eigendom van de in beslag genomen producten niet bij hem maar bij Semmie Sprekend Spel & Training rust.
 4. Onverminderd de overige aan Semmie Sprekend Spel & Training toekomende rechten, wordt Semmie Sprekend Spel & Training onherroepelijk door contractant gemachtigd om, indien deze zijn jegens Semmie Sprekend Spel & Training aangegane betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling de door hem geleverde en onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten terug te nemen en daartoe de lokaliteit van de wederpartij te betreden.
 5. Semmie Sprekend Spel & Training zal de door de opdrachtgever aan Semmie Sprekend Spel & Training toevertrouwde zaken en gegevens bewaren met zorg van een goed bewaarder.
 6. Het is Semmie Sprekend Spel & Training verboden, hetzij gedurende de looptijd van de onderhavige overeenkomst, hetzij na beëindiging daarvan, op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm ook en in welke voege ook, enige mededeling te doen omtrent vertrouwelijke informatie die Semmie Sprekend Spel & Training door contractant ter beschikking is gesteld dan wel door Semmie Sprekend Spel & Training is verkregen door verwerking van door contractant aan Semmie Sprekend Spel & Training ter beschikking gestelde informatie.
Artikel 10 | Overmacht
 1. Bij overmacht en bij andere gebeurtenissen en omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan worden gevergd van Semmie Sprekend Spel & Training, heeft Semmie Sprekend Spel & Training het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te harer keuze op te schorten of te ontbinden onder bepaling van de nog door contractant te betalen prijs.
 2. Tekortkomingen van Semmie Sprekend Spel & Training in de nakoming van de overeenkomst kunnen Semmie Sprekend Spel & Training uitsluitend worden aangerekend, indien zij te wijten zijn aan haar opzet of grove schuld.
 
Artikel 11 | Aansprakelijkheid en vrijwaring
 1. Semmie Sprekend Spel & Training is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 2. Contractant vrijwaart Semmie Sprekend Spel & Training tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in zijn overeenkomsten met derden waar mogelijk dienovereenkomstige exoneratie ten behoeve van Semmie Sprekend Spel & Training bedingen. Contractant vrijwaart Semmie Sprekend Spel & Training volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden.
 3. Semmie Sprekend Spel & Training is uitsluitend en alleen aansprakelijk voor schade geleden door contractant, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van Semmie Sprekend Spel & Training, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Semmie Sprekend Spel & Training verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade en/of andere gevolgschade, door welke oorzaken ook ontstaan. Contractant dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
 4. Semmie Sprekend Spel & Training is geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens te late levering of uitvoering van de werkzaamheden.
 5. Semmie Sprekend Spel & Training is niet aansprakelijk voor schade indien contractant in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien contractant onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie verstrekt.
 
Artikel 12 | Aansprakelijkheid en vrijwaring
 1. Alle offertes en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Alle geschillen, voortvloeiende uit deze offertes en overeenkomsten, kunnen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.