Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden en klachtenregeling deelnemers open inschrijving
Deze pagina is voor het laatst gecontroleerd c.q. aangepast op 01-01-2023


1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Semmie Sprekend Spel & Training en de deelnemer van onderwijsactiviteiten op open inschrijving

2.    De overeenkomst komt op de volgende wijze tot stand:
- de deelnemer vult het inschrijfformulier op de website in
- Semmie Sprekend Spel & Training stuurt een bevestigingsmail met een factuur
- de deelnemer voldoet de factuur binnen 14 dagen
Na betaling van de factuur is de overeenkomst en inschrijving definitief

In het factuurbedrag is het verplichte trainingsmateriaal inbegrepen. Optioneel kan een klant vrijwillig materiaal toevoegen die niet verplicht maar wel wenselijk is voor de onderwijsactiviteit. Dit staat in het inschrijfformulier genoemd. Het verplichte en het eventueel additionele trainingsmateriaal wordt op de dag van de training uitgereikt.

Annulering door de deelnemer
3.    De deelnemer heeft het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden tot 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In de praktijk is dit dus 14 dagen na het tijdig voldoen van de factuur aangezien daarmee de overeenkomst definitief is. 

4.    Annulering na deze 14 dagen kan verder:
-    Tot 4 weken voor de start van de onderwijsactiviteit zonder kosten
-    Bij annulering voor 2 tot 4 weken voor aanvang van de onderwijsactivieit is 50% van de onderwijskosten verschuldigd
-    Bij annulering bij minder dan 2 weken voor aanvang van de onderwijsactiviteit is 100% verschuldigd

5.    De deelnemer mag iemand anders in zijn plaats laten deelnemen mits deze persoon voldoet aan de gewenste vooropleiding en/of ervaring

Annulering door Semmie Sprekend Spel & Training
6.    Semmie houdt zich het recht toe een onderwijsactiviteit te annuleren. Semmie Sprekend Spel & Training zal zich daarover schriftelijk verantwoorden. De deelnemer heeft daarmee recht op restitutie van het volledige door de deelnemer betaalde bedrag. In overleg kan de deelnemer aangeven bij een andere training te worden ingeschreven. In dat geval wordt het verschil tussen beide onderwijsactiviteiten terug gestort of nagefactureerd.

Wachtlijst
7.    Wanneer een onderwijsactiviteit is volgeboekt wordt de deelnemer op een wachtlijst geplaatst. Wanneer een plek vrij komt, wordt de eerstvolgende deelnemer op de wachtlijst hiervan op de hoogte gesteld. Pas na toezegging van de deelnemer wordt een factuur gestuurd waarna de inschrijving definitief is.

Uitsluiting aansprakelijkheid
8.    Semmie Sprekend Spel & Training is slechts aansprakelijk als de eventuele schade het gevolg is van bewust roekeloos handelen of nalaten en maximaal voor het bedrag van de opleidingsactiviteit. Semmie Sprekend Spel & Training is niet aansprakelijk voor iedere vorm van indirecte schade zoals gederfde winst. Deelnemers betreden de ruimtes van Semmie Sprekend Spel & Training of de gehuurde locatie voor de onderwijsactiveit op eigen risico.
Deelnemers zijn en blijven verantwoordelijk voor eigen (meegebrachte) eigendommen. Semmie Sprekend Spel & Training is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van de eigendommen van de deelnemers. 

Auteursrechten
9.    Door Semmie versterkt onderwijsmateriaal is auteursrechtelijk beschermd. De rechten voor de auteursrechten liggen bij Semmie. Dat geldt ook voor foto’s, logo’s en afbeeldingen die onderdeel zijn van het trainingsmateriaal. Dit trainingsmateriaal mag niet zonder toestemming van Semmie worden vermenigvuldigd, gewijzigd en/of online worden geplaatst. 

Klachtenregeling
10.    Deze klachtenregeling is van toepassing op trainingen, workshops of andere onderwijs gerelateerde diensten op open inschrijving die Semmie aanbiedt.
Vooropstaat dat Semmie Sprekend Spel & Training haar best doet naar beste eer, kennis en geweten de trainingen te organiseren en in te vullen. Ook zet  Semmie Sprekend Spel & Training zich in een eventuele klacht integer af te handelen. Als de klacht Semmie Sprekend Spel & Training verwijtbaar blijkt te zijn, zal Semmie Sprekend Spel & Training direct actie ondernemen om verbetering binnen het bedrijf aan te brengen waar dat nodig is. 

11.    Indien een deelnemer onvrede ervaart ten aanzien van de door hem/haar gevolgde training, het contact tussen Semmie Sprekend Spel & Training vanuit organisatorisch oogpunt of onjuiste bejegening heeft ervaren door de trainer, kan de deelnemer een klacht indien. Deze klacht moet uiterlijk binnen twee weken nadat de klacht is ontstaan ingediend worden bij Sylvia van Asperen, eigenaar en eindverantwoordelijke bij Semmie Sprekend Spel & Training.
Na deze twee weken wordt de klacht niet meer in behandeling genomen. 

12.    De klacht dient schriftelijk ingediend te worden waarbij de deelnemer er zorgt voor draagt dat er een bewijs van ontvangst is voor het ontvangen van de klacht. 

13.    Een klacht wordt in vertrouwen behandeld en met volledige geheimhouding zowel door Sylvia van Asperen als door eventuele andere partijen die bij de klachtafhandeling betrokken zijn. 

14.    De procedure is als volgt:
•    De deelnemer ontvangt binnen tien werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging. 
•    Sylvia van Asperen nodigt beide partijen binnen tien dagen na het versturen van de ontvangstbevestiging uit om gehoord te worden. Dit kan in een gezamenlijk gesprek of  apart van elkaar. Beide partijen mogen zich tijdens dit gesprek door een derde laten bijstaan. Ook van deze derde wordt vertrouwelijkheid van de klacht en de kwestie gevraagd.
•    Tijdens het gesprek worden deelnemer en de beklaagde gehoord. 
•    Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na het gesprek volgt de evaluatie, de behandeling en uitspraak. De deelnemer en de beklaagde worden hier schriftelijk van op de hoogte gebracht. De uitspraak kan eruit bestaan dat de klacht of gegrond wordt verklaard of tijdens het gesprek is opgelost of dat de klacht ongegrond wordt verklaard.
•    Semmie brengt beide partijen schriftelijk op de hoogte van de bevindingen en de eventueel gemaakte afspraken. Deze bevindingen en afspraken worden met argumenten onderbouwd.
•    Indien een klacht gegrond is verklaard volgt restitutie van het opleidingsgeld van maximaal 75%
•    Semmie Sprekend Spel & Training bewaart de klacht en de daar bijbehorende stukken voor de periode van twee jaar gerekend vanaf het moment dat de klacht door Sylvia van Asperen ontvangen is.  
•    Afgehandelde klachten kunnen niet opnieuw worden ingediend. 

 Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.